Rosenbäcksstiftelsen bildades den 20 december 1973. Föreningen för bistånd åt vanföra i Norrland (den s k Vanföreanstalten i Härnösand) upphörde och föreningens tillgångar fördes den 1 januari 1974 över till den för ändamålet bildade stiftelsen, Rosenbäcksstiftelsen.  

Stiftelsens ändamål är enligt stadgarna – fastställda av Kungl. Maj:t år 1973 – att underlätta rörelsehindrades situation genom att lämna ekonomiskt understöd för undervisning och utbildning och utöva hjälpverksamhet avseende bl a boendeförhållanden, arbetsmöjligheter och rekreation.

Bidrag kan sökas av den som bor i Norrland och Dalarna och som har antingen ett varaktigt neurologiskt eller ortopediskt rörelsehinder.

Styrelsen har sitt säte i Härnösand.

Bidrag beviljas vid sammanträden fyra gånger per år (mars, juni, september och december.

Ansökan ska ha inkommit senast den 20:e månaden innan sammanträdet. Till ansökan ska förutom intyg om rörelsehindret bifogas slutskattebesked för samtliga i hushållet.

Ansökan kan göras vid varje sammanträde.

Endast ett ändamål beviljas per sammanträde.

Vem kan beviljas bidrag?

  • Den som har antingen ett varaktigt neurologiskt eller ortopediskt rörelsehinder
    Intyg krävs från arbetsterapeut, distriktssköterska, fysioterapeut, kurator eller läkare
  • Den som bor i något av följande län:
    – Dalarna, Gävleborg, Jämtland, Norrbotten, Västerbotten eller Västernorrland
  • Ensamstående som inte har högre inkomst än fyra prisbasbelopp.
  • Består hushållet av ytterligare personer får ett prisbasbelopp per person läggas till.
  • Aktier, bankmedel, fonder och övrig förmögenhet får per person inte överstiga mer än ett prisbasbelopp netto efter skatt.
  • Den som inte kan få bidrag till ändamålet från kommunen, landstinget eller staten 

Box 202 | 871 24 Härnösand

072 - 540 35 84